هر شرکت و یا سازمانی که مشمول قوانین مالیاتی باشد، باید هر سال از سازمان امور مالیاتی، دفاتر مالیاتی خود را جهت تحریر تمام فعالیتهای مالی به صورت پلمپ شده دریافت نماید. این دفاتر به “دفاتر قانونی” معروف هستند. لازم به ذکر است که شرکت هایی که دارای فعالیت نمی باشند نیز طبق قانون باید دارای کد اقتصادی و پلمپ دفاتر باشند و هر ساله شرح فعالیت های خود را ارائه دهند.