عموما موضوع فعالیت موسسات ، موضوعاتی نظیر خدمات ، فرهنگی هنری ، خیریه ، مشاوره ، حقوقی می باشد.

 

موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند:

١- موسساتی که هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نیست.

٢- موسساتی که هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر است مانند موسسات فنی و حقوقی و غیره.

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسه غیرتجاری :

کپی شناسنامه و کارت ملی شرکا

 

نکته :برای ثبت موسسه غیرتجاری هیچ یک از افراد به گواهی عدم سوء پیشینه نیازی ندارند.

نکته :برای ثبت موسسه غیرتجاری هیچ یک از افراد به اقرارنامه مدیران نیازی ندارند.