تمامی شرکتها و موسسات، بعد از ثبت نیازمند تغییرات و یا تصمیماتی مانند تغییر محل شرکت، تغییر موضوع فعالیت شرکت، تغییر سمت، خروج اعضا، افزایش یا کاهش سرمایه اولیه، تغییر نام شرکت، ورود یا خروج شرکاء و… هستند که طبق قانون تجارت باید آنها را ثبت کنند.

تغییر نام شرکت:

آیا امکان تغییر نام شرکت وجود دارد؟ چه نامهایی را می توانیم جایگزین نام فعلی شرکت کنیم؟ شرایط تغییر نام شرکت چیست؟
شرکتهایی که به هر دلیلی مایل به تغییر نام خود هستند، می توانند با رعایت شرایط و تشریفات لازم این کار را انجام دهند. بعد از تغییر نام، شماره ثبت و تاریخ ثبت و سایر شرایط شرکت تغییری نخواهد کرد و تنها نام پیشین آن تغییر می کند.
برای تغییر نام شرکت کافی‌ است مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شده، صورتجلسه تنظیم شود و تغییر نام توسط اعضا امضاء گردد. سپس به همراه مدارک شناسایی مدیر عامل و مدارک شرکت (کپی آگهی تأسیس و روزنامه رسمی) به اضافه اسامی انتخابی با تعیین اولویت تحویل اداره ثبت گردد.