اظهارنامه مالیاتی، شرح فعالیتهای اقتصادی یک سال مالی شرکت یا شخص است که شامل درآمد، هزینه، سود خالص و… می‌باشد و باید جهت محاسبه مالیات در زمان مقرر، به اداره‌ی دارائی “حوزه مالیاتی مربوطه” تسلیم گردد.