کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر تولید،مونتاژ، واردات و صادرات، توزیع هر نوع کالا، کارهای خدماتی و فروش اشتغال دارند و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند واجد شرایط اخذ شماره اقتصادی می باشند و باید نسبت به اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند.

 مدارک مورد نیاز جهت کداقتصادی ۱۲ رقمی

۱) مهر و امضاء دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی .

۲) اخذ گواهی امضاء از دفترخانه اسناد رسمی جهت درخواست تشکیل پرونده مالیاتی (همه ی افرادی که حق امضا دارند).

۳) اصل و کپی سند مالکیت (به نام شرکت) و یا اصل و تصویر اجاره نامه (اجاره نامه به اسم شرکت، با کد رهگیری، با موقعیت اداری).

۴) اصل و کپی قبوض برق و تلفن.

۵) کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و کلیه شرکاء و اعضای هیئت مدیره و بازرسین (توضیحات).

۶) الف) : اصل شرکتنامه، تقاضانامه، اساسنامه، صورتجلسه، آگهی تاسیس و روزنامه (مسئولیت محدود).

ب) : اصل اظهارنامه، اساسنامه، صورتجلسه، آگهی تاسیس و روزنامه (سهامی خاص).

۷) اصل و کپی آگهی تغییرات در روزنامه رسمی .

۸) کپی سند ملک و کپی شناسنامه و کارت ملی مالک سند.

مدارک مورد نیاز جهت کد جدید اقتصادی

۱) کپی شناسنامه و کپی کارت ملی کلیه سهامدارن و هیئت مدیره.

۲) کپی پشت و روی تقاضانامه در شرکت مسئولیت محدود و اظهارنامه در شرکت های سهامی.

۳) برگه کد اقتصادی ۱۲ رقمی.دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی

راهنمای تکمیل دفترچه اشخاص حقوقی

حوزه های مالیاتی